KISA DÖNEM İKAMET İZNİNİN ŞARTLARI

  1. a) 6458 sayılı Kanunun 31 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılan gerekçelerden biri veya birkaçını ileri sürerek talepte bulunmak ve bu talebiyle ilgili bilgi ve belgeleri ibraz etmek
    b)  6458 sayılı Kanunun 7 nci maddesi kapsamına girmemek
    c) Genel sağlık ve güvenlik standartlarına uygun barınma şartlarına sahip olmak
    ç) İstenilmesi hâlinde, vatandaşı olduğu veya yasal olarak ikamet ettiği ülkenin yetkili makamları tarafından düzenlenmiş adli sicil kaydını gösteren belgeyi sunmak
    d) Türkiye’de kalacağı adres bilgilerini vermek

AİLE İKAMET İZNİNİN ŞARTLARI

(1) Aile ikamet izni taleplerinde, destekleyicide aşağıdaki şartlar aranır:
Toplam geliri asgari ücretten az olmamak üzere, ailedeki fert başına asgari ücretin üçte birinden az    olmayan aylık geliri bulunmak
Ailenin nüfusuna göre, genel sağlık ve güvenlik standartlarına uygun barınma şartlarına sahip olmak ve tüm aile fertlerini kapsayan sağlık sigortası yaptırmış olmak
Başvuru tarihi itibarıyla, beş yıl içinde aile düzenine karşı suçlardan herhangi birinden hüküm giymemiş olduğunu adli sicil kaydıyla belgelemek
Türkiye’de en az bir yıldır ikamet izniyle kalıyor olmak
Adres kayıt sisteminde kaydı bulunmak
(2)Bilimsel araştırma amaçlı ikamet izni ya da çalışma izni bulunanlar, 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesi kapsamında olanlar veya Türk vatandaşlarıyla evli olan yabancılar hakkında, birinci fıkranın (ç) bendi uygulanmaz.
(3) Türkiye’de, destekleyicinin yanında kalmak üzere aile ikamet izni talebinde bulunacak yabancılarda aşağıdaki şartlar aranır:
6458 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında olduğunu gösteren bilgi ve belgeleri ibraz etmek
6458 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen kişilerle birlikte yaşadığını veya yaşama niyeti taşıdığını ortaya koymak
Evliliği aile ikamet izni alabilmek amacıyla yapmamış olmak
Eşlerden her biri için on sekiz yaşını doldurmuş olmak
6458 sayılı Kanunun 7 nci maddesi kapsamına girmemek
(4) Türkiye’de bulunan mülteciler ve ikincil koruma statüsü sahiplerinde, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartlar aranmayabilir.

ÖĞRENCİ İKAMET İZNİNİN ŞARTLARI

6458 sayılı Kanunun 38 inci madde kapsamındaki bilgi ve belgeleri ibraz etmek
6458 sayılı Kanunun 7 nci madde kapsamına girmemek
Türkiye’de kalacağı adres bilgilerini vermek

UZUN DÖNEM İKAMET İZNİNİN ŞARTLARI

Kesintisiz en az sekiz yıl ikamet izniyle Türkiye’de kalmış olmak
Son üç yıl içinde sosyal yardım almamış olmak
Kendisi veya varsa ailesinin geçimini sağlayacak yeterli ve düzenli gelir kaynağına sahip olmak
Geçerli sağlık sigortasına sahip olmak
Kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından tehdit oluşturmamak
Göç Politikaları Kurulunun belirlediği şartlara sahip olması nedeniyle uzun dönem ikamet izni verilmesi uygun görülen yabancılar için birinci fıkranın (d) bendi dışındaki şartlar aranmaz.