YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ

Bu kanunun amacı yabancıların Türkiye’de ki çalışmalarını izne bağlamak ve yabancılara verilecek çalışma izinleri ile ilgili esasları belirlemektir.

Bu kanun; Türkiye’de bağımlı ya da bağımsız çalışan yabancıları, bir işveren yanında mesleki eğitim gören yabancıları ve yabancı çalıştıran gerçek ve tüzel kişileri kapsar.

Bu kanunda geçen Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı Yabancı: 403 sayılı Türk vatandaşlığı kanununa göre Türk vatandaşı sayılmayan kişiyi Bağımlı çalışan: Gerçek veya tüzel kişiliği haiz bir veya birden fazla işveren emrinde ücret, aylık, komisyon vb. karşılığı çalışan yabancıyı, Bağımsız çalışan: Başka şahısları istihdam etsin ya da etmesin kendi ad ve namına çalışan yabancıyı İfade eder.

İZİN ALMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE İZİN VERME YETKİSİ

Yabancıların Türkiye de bağımlı ya da bağımsız çalışmaya başlamadan önce izin almaları gerekir.

Ülke menfaatlerinin gerekli kıldığı hallerde veya mücbir nedenlere bağlı olarak, çalışmaya başlamadan önce ilgili makama bilgi vermek koşuluyla, çalışma süresi bir ayı geçmemek ve Bakanlık onayı alınmak suretiyle yabancı çalışma izni işe başladıktan sonra da verilebilir.